1.Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke opdrachten, offertes en overeenkomsten van of met Beweegnaarjezelf en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard, alsmede op aanvullende en vervolgopdrachten van opdrachtgever.  De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, waarbij voor de uitvoering derden dienen te worden betrokken. Door het akkoord gaan met een overeenkomst of het aanbod van Beweegnaarjezelf, verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat. Tijdens de intake wordt verwezen naar de algemene voorwaarden.

2. Bedrijfsomschrijving

Beweegnaarjezelf is opgericht door A.M.A. Wibier en gevestigd te Wijchen. Heilige Stoel 5710 (let op geen bezoekadres), 6601 TV Wijchen. BTW nr. NL001416663B77. Angelique Wibier is eigenaar van Beweegnaarjezelf. Beweegnaarjezelf richt zich op coaching en training binnen het werkveld van persoonlijke ontwikkeling, in de meest ruime zin. Beweegnaarjezelf richt zich ook op organisatie advies- office- project- en eventmanagement en een combinatie daarvan. Beweegnaarjezelf is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71253254.

3. Definities

 1. Opdrachtnemer; De natuurlijke of rechtspersoon namens Beweegnaarjezelf die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten. 
 2. Opdrachtgever; De wederpartij van opdrachtnemer dan wel iedere natuurlijke- of rechtspersoon die met opdrachtnemer een overeenkomst is aangegaan dan wel een mondelinge of schriftelijke aanvraag heeft gedaan tot het laten verrichten van coaching; te weten de cliënt zelf en/of zijn werkgever of een andere opdrachtgever.
 3. Cliënt: Degene aan wie door de opdrachtnemer een dienst verleend wordt.
 4. Opdracht: De overeenkomst van opdracht tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, krachtens welke werkzaamheden worden verricht.
 5. Overeenkomst: een mondeling dan wel schriftelijk opdracht tussen opdrachtgever en opdrachtnemer betreffende een overeengekomen dienstverlening.
 6. Overmacht: naast wat er in de wet en jurisprudentie wordt verstaan onder overmacht, wordt hieronder verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.

4. Totstandkoming

 1. Een overeenkomst komt tot stand door middel van een schriftelijke of mondelinge afspraak eventueel bevestigd door een opdrachtbevestiging/overeenkomst die door de opdrachtgever en opdrachtnemer is getekend.
 2. Opdrachtnemer behoudt zich het recht om opdrachten zonder opgaaf van redenen te
  weigeren. Indien de aanvaarding afwijkt van het in de opdrachtbevestiging opgenomen aanbod, is de opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij de opdrachtnemer anders aangeeft.
 3. Een samengestelde offerte verplicht de opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

5. Uitvoering van de overeenkomst

 1. De opdrachtgever kan bij verhindering van minimaal 24 uur van tevoren de afspraak kosteloos verplaatsen. Bij annulering of verzoek tot verplaatsing binnen die termijn of indien opdrachtgever onverhoopt niet op de geplande afspraak verschijnt, is de opdrachtnemer gerechtigd het volledige tarief voor de afspraak door te berekenen.
 2. In het geval dat de opdrachtnemer door overmacht of onvoorziene omstandigheden verhinderd is om de opdracht/overeenkomst uit te voeren, kan zij naar haar keuze de uitvoering opschorten voor de duur van de verhindering of de overeenkomst ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft de opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat de opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor de opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn.
 5. Indien door de opdrachtnemer, in het kader van de opdracht, werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen locatie, worden reiskosten in rekening gebracht à € 0,21 per km exclusief BTW.
 6. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de opdrachtgever toerekenbaar is.
 7. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen, met de nodige zorgvuldigheid en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 8. Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting naar de opdrachtgever. Nooit een resultaatverplichting.

6. Tarieven en betalingsvoorwaarden, duur en beëindiging

 1. Bij het eerste contact of voor aanvang van een opdracht, deelt opdrachtnemer de opdrachtgever mondeling of schriftelijk mede welke tarieven en welke voorwaarden van toepassing zijn. De tarieven voor particulieren zijn inclusief BTW, voor bedrijven exclusief BTW, tenzij anders vermeld. 
 2. Facturen dienen direct dan wel uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan inclusief BTW en op de door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening onder vermelding van factuurnummer, tenzij anders overeengekomen.
 3. Bij niet tijdige betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is, ook zonder een in gebrekestelling, vanaf die vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente.
 4. Indien opdrachtnemer zijn vordering op opdrachtgever ter incasso uit handen geeft, is opdrachtgever alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke met incasso gemoeid zijn verschuldigd. 
 5. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij partijen uitdrukkelijk en mondeling of schriftelijk anders overeengekomen zijn.
 6. Wanneer de duur van de overeenkomst vooraf wordt vastgesteld, dan wel mondeling dan wel schriftelijk kan vroegtijdige beëindiging alleen in onderling overleg plaatsvinden.
 7. Opdrachtnemer heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever niet in staat is gebleken binnen de afgelopen termijn aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. Eventueel hieruit voortvloeiende gevolgen of schade wordt verlegd naar de opdrachtgever.

7. Annuleringsvoorwaarden

 1. Opdrachtgever en opdrachtnemer behouden zich het recht voor afspraken kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare, waardoor opdrachtnemer zijn opdracht niet naar behoren kan uitvoeren met in achtneming van artikel 5A.
 2. Annulering of wijziging door cliënt/opdrachtgever van een individuele coaching sessie kan kosteloos geschieden tot 24 uur voorafgaande aan de geplande afspraak. In geval van annulering of wijziging korter dan 24 uur voorafgaande aan de geplande afspraak en in geval van niet verschijnen van client/opdrachtgever wordt 100% van het overeengekomen bedrag aan opdrachtgever gefactureerd.
 3. Bij annulering door opdrachtgever van een zakelijke opdracht tot twee maanden voor aanvang van de betreffende activiteit wordt vijfentwintig euro administratiekosten in rekening gebracht bij de opdrachtgever.
 4. Bij annulering door opdrachtgever van een zakelijke opdracht binnen twee maanden voor aanvang van de betreffende activiteit wordt 50% van de kosten in rekening gebracht bij de opdrachtgever.
 5. Bij annulering door opdrachtgever van een zakelijke opdracht binnen één maand voor aanvang van de betreffende activiteit wordt 100% van de kosten in rekening gebracht bij de opdrachtgever.
 6. Indien door overmacht van opdrachtnemer een opdracht niet op de geplande data kan worden uitgevoerd, wordt de opdrachtgever hierover geïnformeerd. In overleg worden nieuwe data bepaald. Verschuiving om deze reden geeft geen recht op annulering of schadevergoeding.

8. Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. In het geval van dreigend gevaar voor zowel opdrachtgever als voor de samenleving of bepaalde personen behoudt opdrachtnemer zich het recht toe relevante informatie te verstrekken aan bevoegde personen of instanties als hiermee het gevaar kan worden voorkomen.  
 3. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade hierdoor ontstaan. 
 4. Op alle communicatiemiddelen, zoals email, post, voicemail en andere middelen is het confidentialiteitsprincipe van toepassing. Tenzij er vooraf afwijkende afspraken zijn gemaakt, zijn alleen de opdrachtnemer en de opdrachtgever degenen die de communicatie via deze mediums te zien krijgen. Partijen dienen er van op de hoogte te zijn dat een aantal mediums door derden worden beheerd, derhalve kunnen deze niet als strikt vertrouwelijk worden beschouwd.
 5. In die gevallen waarbij de opdrachtgever niet de gecoachte of de cliënt is, geldt geheimhouding ten aanzien van alle uitgewisselde informatie en gesprekken die plaatsvinden tussen opdrachtnemer en cliënt ook richting opdrachtgever.

9. Aansprakelijkheid

 1. Bij lichamelijke en psychische klachten, raadt opdrachtnemer nadrukkelijk aan om eerst een arts of psycholoog te raadplegen.
 2. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor directe schade of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die opdrachtgever, al dan niet in overleg met opdrachtnemer heeft genomen. Daaronder ook begrepen gevolgschade, gederfde winst, vermogensschade, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 3. Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel gedurende de periode van de coaching sessies als de periode daarna.
 4. Een wandeling kan nooit een medisch advies van een arts of een ander medisch deskundige vervangen en is dan ook niet bedoeld als vervanging van reguliere behandelingen.
 5. Wanneer een opdrachtgever of cliënt onder behandeling is (geweest) bij een psychiater, psycholoog of andere professionele hulpverlener, of medicijnen gebruikt voor de geestelijke gesteldheid, en dit van invloed is op het coachtraject dan is de opdrachtgever/cliënt verantwoordelijk dit aan te geven tijdens het verzoek om een coachtraject aan de opdrachtnemer.
 6. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor schade ten gevolge van haar grove schuld of opzet.
 7. Opdrachtgever neemt op eigen risico deel aan de wandelingen, de opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor schade aan de persoon of schade of vermissing van goederen.
 8. Aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 9. De opdrachtgever dient schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig dagen na het ontstaan of het bekend worden daarvan schriftelijk bij de opdrachtnemer te melden. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat de opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren. Schade die niet binnen deze termijn is gemeld, komt niet voor vergoeding in aanmerking. In ieder geval verjaren alle rechtsvorderingen van de opdrachtgever jegens de opdrachtnemer na verloop van één jaar, te rekenen vanaf de dag waarop de coaching door de opdrachtnemer beëindigd werd c.q. de schade veroorzakende gebeurtenis plaatsvond.
 10. Eventuele meegenomen huisdieren mogen geen overlast veroorzaken, dienen aangelijnd te zijn. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor volledige aandacht tijdens de wandeling. Mocht het huisdier deze aandacht verstoren dan is dit voor risico van de opdrachtgever.

10. Klachtenprocedure

 1. Klachten voorafgaand aan, tijdens of na de verrichte diensten over de verrichte diensten, dienen door de opdrachtgever binnen 14 dagen na de afspraak schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer. De klacht dient te worden voorzien van een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving, zodat opdrachtnemer in staat is zo adequaat mogelijk te reageren.
 2. Klachten over de dienstverlening van opdrachtnemer kunnen per e-mail door opdrachtgever worden ingediend via het e-mailadres angelique@beweegnaarjezelf.nl.
 3. Opdrachtnemer neemt zo spoedig mogelijk contact op met de klager. In onderling overleg wordt gekeken naar de aard van de klacht en mogelijke oplossingen.
 4. Indien er geen overeenstemming wordt bereikt, is de rechter van de zittingsplaats van het arrondissement, waaronder de woonplaats van de opdrachtnemer valt, bij uitsluiting bevoegd om van de geschillen kennis te nemen.

11. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door opdrachtnemer geleverde en uitgeleende zaken, daaronder eventueel mede begrepen testen, kaarten, spellen, boeken, oefeningen enz., blijven eigendom van opdrachtnemer en zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door de opdrachtgever en mogen niet door opdrachtgever zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.
 2. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht opdrachtnemer zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 4. De opdrachtgever verplicht zich optimale zorg te dragen voor de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken en deze in optimaal bruikbare staat te retourneren aan de opdrachtnemer. In geval van beschadigingen toegebracht door opdrachtgever zal opdrachtnemer deze verhalen op opdrachtgever.  

12. Diverse bepalingen

 1. De administratie van de opdrachtnemer geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de opdracht en overeenkomst, van gedane betalingen en van de door de opdrachtnemer verrichte werkzaamheden.
 2. De opdrachtnemer, opdrachtgever en cliënten erkennen elektronische communicatie, zoals e-mail berichten whatsapp of andersoortig communicatie, ook wordt bedoeld als schriftelijk en als bewijs kan dienen.
 3. Op de rechtsverhoudingen voortvloeiend uit deze Algemene Voorwaarden en de met de cliënten gesloten overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 4. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. De gewijzigde voorwaarden zijn van toepassing op nieuwe en bestaande overeenkomsten. De meest actuele versie van de voorwaarden is steeds vindbaar via de website van Beweegnaarjezelf.

Versie 1 januari 2023