1.Toepasselijkheid


 1. Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke opdrachten, offertes en overeenkomsten van of met Toffesloffen vallend onder Beweegnaarjezelf en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard, alsmede op aanvullende en vervolgopdrachten van opdrachtgever.  De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, waarbij voor de uitvoering derden dienen te worden betrokken.  Aan eventuele overeengekomen afwijkingen kan de klant geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.
 2. Het accepteren van een aanbieding, dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt.
 3. Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

2. Bedrijfsomschrijving


 1. Beweegnaarjezelf is opgericht door A.M.A. Wibier en gevestigd te Wijchen. Beweegnaarjezelf is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71253254. Hieronder valt ook de handelsnaam Toffesloffen.
 2. Angelique Wibier is producent/verkoper/eigenaar van Toffesloffen.

3. Definities


 1. Opdrachtnemer; de natuurlijke of rechtspersoon namens Toffesloffen.
 2. Opdrachtgever; de persoon of organisatie die Opdrachtnemer een opdracht verstrekt tot het uitvoeren van werkzaamheden op het gebied van levering van sloffen.
 3. Opdracht: De overeenkomst van opdracht tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, krachtens welke werkzaamheden worden verricht.
 4. Overeenkomst: een mondeling dan wel schriftelijk opdracht tussen opdrachtgever en opdrachtnemer betreffende levering overeengekomen product/dienst.
 5. Product/dienst: levering van sloffen die door de opdrachtnemer wordt aangeboden.
 6. Derden: alle anderen dan opdrachtgever.

4. Totstandkoming

 1. Een overeenkomst komt tot stand door middel van een schriftelijke of mondelinge afspraak, eventueel bevestigd door een opdrachtbevestiging/overeenkomst die door de opdrachtgever en opdrachtnemer is getekend.
 2. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren.

5. Uitvoering van de overeenkomst.


 1. In het geval dat de opdrachtnemer door overmacht of onvoorziene omstandigheden verhinderd is om de opdracht/overeenkomst uit te voeren, kan zij naar haar keuze de uitvoering opschorten voor de duur van de verhindering of de overeenkomst ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden.
 2. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft de opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 3. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat de opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor de opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn.
 4. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de opdrachtgever toerekenbaar is.
 5. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen, met de nodige zorgvuldigheid en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 6. Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting naar de opdrachtgever. Nooit een resultaatverplichting.

6. Tarieven en betalingsvoorwaarden

 1. Bij het eerste contact of voor aanvang van een opdracht, deelt opdrachtnemer de opdrachtgever mondeling of schriftelijk mede welke tarieven en welke voorwaarden van toepassing zijn. De tarieven voor particulieren zijn inclusief BTW, voor bedrijven exclusief BTW, tenzij anders vermeld. 
 2. Het product dient vooraf aan de levering of in geval van directe verkoop (op markt/winkel/tijdens afhaal) bij ontvangst te zijn voldaan inclusief BTW en op de door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening tenzij anders overeengekomen. Dit geldt ook voor de eventuele verzendkosten.
 3. Facturen dienen direct dan wel uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan inclusief BTW en op de door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening onder vermelding van factuurnummer, tenzij anders overeengekomen.
 4. Bij niet tijdige betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is, ook zonder een in gebrekestelling, vanaf die vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente.
 5. Indien opdrachtnemer zijn vordering op opdrachtgever ter incasso uit handen geeft, is opdrachtgever alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke met incasso gemoeid zijn verschuldigd. 

7. Levering

 1. De levering vindt bij directe verkopen direct plaats, het product wordt overhandigd.
 2. De levering van een bestelling zal binnen redelijke termijn geschieden.
 3. De levering van een bestelling vindt plaats nadat het product is gemaakt en leverbaar is. De opdrachtgever wordt bij overeenkomst geïnformeerd over de mogelijke levertijd.
 4. Wijze van levering vindt in overleg met de opdrachtgever plaats. De opdrachtgever wordt door de opdrachtnemer geïnformeerd over de verzendkosten.

8. Annulering

 1. Opdrachtgever en opdrachtnemer behouden zich het recht voor afspraken kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare, waardoor opdrachtnemer haar opdracht niet naar behoren kan uitvoeren met in achtneming van artikel 5A.

9. Aansprakelijkheid.


 1. Iedere aansprakelijkheid van opdrachtnemer en van haar producten voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Opdrachtnemer is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.
 2. Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van opdrachtnemer.
 3. Iedere aansprakelijkheid van opdrachtnemer jegens opdrachtgever is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat de opdrachtgever uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan opdrachtnemer verschuldigd is.
 4. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, dan wel tussen opdrachtnemer en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, is opdrachtnemer niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van opdrachtnemer.
 5. Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag en de consequenties hiervan.

10. Klachtenprocedure en retouren

 1. Opdrachtnemer doet er alles aan om een goed product te leveren. Mocht het bestelde artikel desondanks niet aan de verwachtingen van opdrachtgever voldoen, dan kan de opdrachtgever deze binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de bestelling retour melden via emailadres angelique@beweegnaarjezelf.nl. Indien binnen deze termijn door opdrachtnemer geen reclamatie is ontvangen, wordt opdrachtnemer geacht ten aanzien van het geleverde volledig aan haar verplichtingen te hebben voldaan.
 2. Opdrachtnemer zal een eventueel probleem zo spoedig mogelijk oplossen. Mocht de oplossing niet aan de verwachting van de opdrachtgever voldoen, dan kan de opdrachtgever de bestelling, zonder bijkomende kosten, annuleren en zal opdrachtnemer het reeds betaalde bedrag binnen 7 werkdagen nadat de bestelling retour is ontvangen,  terugstorten. Deze garantie vervalt wanneer het product zichtbaar gedragen en/of gewassen is of als opdrachtgever zelf heeft getracht een gebrek te herstellen zonder overleg.
 3. Indien opdrachtgever een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft hij het recht om het product binnen 14 kalenderdagen na aflevering aan opdrachtnemer te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product onbeschadigd is en het product niet zichtbaar gedragen en/of gewassen is. De kosten van retour zenden zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 4. De opdrachtnemer zal binnen 7 werkdagen, nadat een product in goede staat retour ontvangen is, het voor het betreffende artikel betaalde bedrag rechtstreeks storten op de bankrekening van de opdrachtgever.
 5. Klachten voorafgaand aan, tijdens of na de verrichte diensten over de verrichte diensten, dienen door de opdrachtgever binnen 14 dagen na de afspraak schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer. De klacht dient te worden voorzien van een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving, zodat opdrachtnemer in staat is zo adequaat mogelijk te reageren.
 6. De opdrachtnemer neemt zo spoedig mogelijk contact op met de klager. In onderling overleg wordt gekeken naar de aard van de klacht en mogelijke oplossingen.
 7. Indien er geen overeenstemming wordt bereikt, is de rechter van de zittingsplaats van het arrondissement, waaronder de woonplaats van de opdrachtnemer valt, bij uitsluiting bevoegd om van de geschillen kennis te nemen.

11. Bruikleen

 1. Alle door opdrachtnemer in bruikleen gegeven en uitgeleende zaken, daaronder eventueel mede begrepen patronen, blijven eigendom van opdrachtnemer en zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door derden en mogen niet door derden zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

12. Eigendomsvoorbehoud

 1. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te vervreemden en te bezwaren.
 2. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht opdrachtnemer zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 3. De opdrachtgever verplicht zich optimale zorg te dragen voor de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken en deze in optimaal bruikbare staat te retourneren aan de opdrachtnemer. In geval van beschadigingen toegebracht door opdrachtgever zal opdrachtnemer deze verhalen op opdrachtgever.  

13. Diverse bepalingen

 1. De administratie van de opdrachtnemer geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de opdracht en overeenkomst, van gedane betalingen en van de door de opdrachtnemer verrichte werkzaamheden.
 2. De opdrachtnemer en opdrachtgever erkennen dat elektronische communicatie, zoals met name e-mail berichten, als bewijs kan dienen.
 3. Op de rechtsverhoudingen voortvloeiend uit deze Algemene Voorwaarden en de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing

versie 21 februari 2019